Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem witryny www.tobiesobie.pl prowadzonej przez firmę LG concept Łukasz Grobelny wpisanej do CEIDG, z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. Żytniej 29 NIP 534-23-57-908, zwanym w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży Produktów jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sklep posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu.

II . Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów sprzedaży niniejszego Sklepu internetowego.

Klient – (kupujący) osoba fizyczna dokonującą zakupu w Sklepie internetowym.

Formularz rejestracji formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie.

Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są dane osobowe podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

Produkt dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Sklep/Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: http://tobiesobie.pl.

Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie loginu i hasła podanego przez Klienta.

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

III. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Do sprawnego korzystania ze Sklepu internetowego oraz składania zamówień na stronie sklepu niezbędne jest urządzenie z podłączonym dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową np: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego, strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawce, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 4. Zamówienia są przyjmowane za pomocą formularza znajdującego się na stronie Sklepu 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14-stej, oraz niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym.
 5. Sposoby umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży
  1. Pierwszy – dla Klienta zarejestrowanego w bazie, bez potrzeby ponownego wpisywania swoich danych.
  2. Drugi – szybkie Zamówienie dla klienta, bez konieczności Rejestracji
 6. Klient zobowiązany jest do podania pełnych, prawidłowych i zgodnych z prawdą danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, gdy podane dane są niedokładne, a próba kontaktu z kupującym jest niemożliwa.
 8. Klient składający Zamówienie w sklepie powinien wskazać na Produkt, którym jest zainteresowany poprzez dodanie go do koszyka, wybrać formę zapłaty oraz sposób Dostawy Produktu, zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ”Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”. następnie zatwierdzić Zamówienia przyciskiem wyrażającym wolę i chęć zawarcia Umowy.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail od sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. W przypadku nie otrzymania takiego potwierdzenia umowy, Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży w szczególnie uzasadnionych wypadkach m.in. w celu:
  1. dostosowania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. rozszerzenia oferty usług i towarów świadczonych w Sklepie, w szczególności ze względu na ich specyfikację oraz możliwe wydłużenie terminów dostawy.

IV. Płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz podane są w złotych polskich.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
  1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu: 13 1050 1054 1000 0092 3441 8136
  2. Za pośrednictwem systemu płatniczego PayU - zasady korzystania z serwisu PayU dostępne są na stronie https://www.payu.pl/kupujacy
  3. Za pobraniem – przy odbiorze wysyłanych Produktów
 3. Cena podana przy poszczególnym Produkcie nie zawiera kosztów przesyłki Produktu.
 4. Cena podana przy każdym Produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta jest wiążąca.
 5. Całkowity koszt zamówienia stanowi łączna cena zamówionych Produktów oraz koszt dostawy tych Produktów.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian.
 7. Zmiany w ofercie Sklepu nie dotyczą Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed wprowadzeniem zmian w warunkach sprzedaży, chyba że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

V. Czas i koszty dostawy

 1. Sklep dostarcza Produkty pod wskazany adres przez Klienta.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji Zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na Stronie internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych.
 5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 6. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem:
  1. Poczty Polskiej
  2. Kurierem
  3. InPost
 9. Na łączny czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji Zamówienia w Sklepie oraz czas Dostawy przez Pocztę Polską, kuriera lub InPost.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 12. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym jest mowa w Regulaminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje elektronicznie o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle elektronicznie Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 13. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi Zamówienia i jest podawany po dodaniu przedmiotu do koszyka. Całe Zamówienie jest wysyłane w jednej przesyłce i klient ponosi jeden koszt dostawy.

VIPrawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość - zwrot.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania Produktu.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie:
  1. elektronicznej - przesyłając na adres: kontakt@tobiesobie.pl;
  2. pisemnej - przesyłając na adres: Łukasz Grobelny Pruszków 05-800 ul. Żytnia 29
 4. Oświadczenie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy.
 5. Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Bieg terminu 14 dni na odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia otrzymania zamawianych Produktów przez Klienta lub osobę wskazaną przez Klienta.
 7. Klient jest zobowiązany odesłać zamawiane Produkty bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej Umowy sprzedaży.
 8. Zwracany Produkt prosimy przesłać na adres: Łukasz Grobelny Pruszków 05-800 ul. Żytnia 29.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Koszt przesyłki zwrotnej Produktu ponosi Klient.
 11. Klient otrzyma zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (za Dostawę od Sprzedawcy do Klienta), w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu z powrotem lub Dostawy przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient w transakcji pierwotnej, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Sprzedawcy.
 13. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru (Dostawa od Sprzedawcy do Klienta) inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi różnicy między wartością wybranej przez niego dostawy, a najtańszym sposobem zwrotu.
 14. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

Formularz zwrotu

(formularz wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży)

LG concept Łukasz Grobelny
05-800 Pruszków
ul.Żytnia 29
kontakt@tobiesobie.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o chęci odstąpienia od Umowy 
sprzedaży następującej/ych Produktów (nazwa, ilość oraz cena jednostkowa Produktu):

 1.  ........................................................................................, 
 2.  ........................................................................................,
 3.  ........................................................................................,

oznaczonych numerem oferty  ...................................

Data zawarcia umowy to .......................................
Data odbioru Produktu od Dostawcy .......................

Dane Klienta

Imię i nazwisko   ....................................................................

Adres                 ....................................................................

Telefon               .................................................................... 

E-mail                ....................................................................

 

.............................................

(czytelny podpis Klienta)

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Wadą fizyczną Produktu jest jego niezgodność z Umową sprzedaży w sytuacji, gdy Produkt: 
  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Produktu;
  2. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu Umowy sprzedaży, a nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  3. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Produktu, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.
 4. Nie stanowią o niezgodności towaru z Umową sprzedaży różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego Produktu, a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.).
 5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży Klient może składać pisemnie reklamację zawierającą opis niezgodności na adres: Pruszków 05-800, ul. Żytnia 29, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@tobiesobie.pl. Klient powinien wówczas odesłać Sprzedawcy reklamowany Produkt na adres: Pruszków 05-800, ul. Żytnia 29.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania w w.w wersji oraz reklamowanego Produktu i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.
 7. Sposoby rozpatrzenia reklamacji:
  1. odstąpienie od Umowy sprzedaży, czyli zwrot Produktu przez Klienta do Sprzedawcy oraz zwrot kosztów Produktu i kosztów Dostawy Klientowi przez Sprzedawcę;
   • Klient otrzyma zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (za Dostawę od Sprzedawcy do Klienta), w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu z powrotem lub Dostawy przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
   • zwrot płatności nastąpi przy użyciu przelewu na numer konta bankowego podany przez Klienta;
  2. wymiana Produktu na ten sam Produkt wolny od wad;
   1. w przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Sprzedawcy Produktu, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Produktu bądź usunięcia niezgodności ponosi Sprzedawca;
  3. wymiana Produktu na inny w tym samym przedziale cenowym;
   1. w przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Sprzedawcy Produktu, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Produktu bądź usunięcia niezgodności ponosi Sprzedawca;
  4. obniżenie ceny Produktu z wadą (do ustalenia bezpośrednio ze Sprzedawcą).
 8. Brak odpowiedzi Sprzedawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formularz reklamacji

(formularz wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci reklamowania Produktu)

LG concept Łukasz Grobelny
05-800 Pruszków
ul.Żytnia 29
kontakt@tobiesobie.pl

Dane Klienta

Imię i nazwisko   ....................................................................

Adres                 ....................................................................

Telefon               ....................................................................

E-mail                ....................................................................

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o chęci reklamacji następującej/ych Produktów (nazwa, ilość oraz cena jednostkowa Produktu):

 1.  ........................................................................................, 
 2.  ........................................................................................,
 3.  ........................................................................................,

oznaczonych numerem oferty  ...................................

Data zawarcia umowy to .......................................
Data odbioru Produktu od Dostawcy .......................

Opis reklamacji (opis wad, czasu ich stwierdzenia oraz sytuacji ich powstania)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Preferowane przez Klienta sposoby rozpatrzenia reklamacji (niepotrzebne skreślić)

 • Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Nr konta bankowego Klienta: ......................................................................................

 • Wymiana Produktu na ten sam Produkt wolny od wad
 • Wymiana Produktu na inny w tym samym przedziale cenowym
 • Obniżenie ceny Produktu z wadą (do ustalenia bezpośrednio ze Sprzedawcą)

 

.............................................

(czytelny podpis Klienta)

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca tj. firma LG concept Łukasz Grobelny wpisana do CEIDG, z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. Żytniej 29 NIP 5342357908, REGON 365913947, adres poczty elektronicznej kontakt@tobiesobie.pl, zwanym dalej administratorem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.
 3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta, w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Żądania w tym zakresie może zostać złożone: 
  1. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@tobiesobie.pl
  2. Pisemnie na adres: Łukasz Grobelny, ul. Żytnia 29, 05-800 Pruszków.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU.

PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Sklep poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu, dodatkowo Klienci mający Konto zostaną powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną na wskazany przy zamówieniu adres e-mail. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu przez Sklep Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego zwłaszcza: Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U.Nr 16, poz.93 z poź.zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U.2014 poz. 827), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 2002 Nr.144 poz.1204) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.1997 Nr.133 poz. 883).

Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl